Кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2018 рік

 

КОШТОРИС на 2018 рік (індивідуальний) 

04653220 Управління освіти

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______ міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ____ 06

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 

0611010 (0910) Центр розвитку дитини "Гармонія"    (грн.)

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

14387140,52

1557822,98

15944963,50

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

14387140,52

X

14387140,52

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

1557822,98

1557822,98

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

1247332,9

1247332,9

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

1244731

1244731

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

 

2601,9

2601,9

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

307370,08

307370,08

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- інші надходження, у т. ч.

 

X

3120

3120

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

 

X

 

 

 

X

*

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

14387140,52

1557822,98

15944963,50

                     Поточні видатки

2000

14387140,52

1557822,98

15944963,50

Оплата праці

2110

9131498

0

9131498

Заробітна плата

2111

9131498

 

9131498

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

2083230

 

2083230

Використання товарів і послуг

2200

3172412,52

1536422,98

4708835,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

187495

287971,98

475466,98

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

4770

 

4770

Продукти харчування

2230

982578

1244731

2227309

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

566640,52

3720

570360,52

Видатки на відрядження

2250

17401,45

 

17401,45

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1411929

0

1411929

Оплата теплопостачання

2271

428400

 

428400

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

715929

 

715929

Оплата електроенергії

2273

267600

 

267600

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

0

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

1598,55

0

1598,55

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1598,55

 

1598,55

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

0

 

0

Капітальні видатки

3000

0

21400

21400

Придбання основного капіталу

3100

0

21400

21400

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

21400

21400

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

 

 

0

 

     

Керівник                                                                           Л.А. Левицька

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                          М.А Веселова