Кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2019 рік

 

  КОШТОРИС на 2019 року 

(індивідуальний) 

04653220 Управління освіти

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______ міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ____ 06

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 

0611010 (0910) Центр розвитку дитини "Гармонія"    (грн.)

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

1

2

3

0

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

15 829 069

1 892 050,91

17 721 119,91

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

15829069

X

17551882,87

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

1892050,91

1892050,91

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

1444711,2

1444711,2

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю(за рахунок залишку минулого року )

25010100

 

3300

3300

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

1439970

1439970

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності-тара )

25010200

 

1344

1344

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

Кошти, що отримуються від реалізації майна

25010400

 

97,2

97,2

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

287839,71

287839,71

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші у т. ч.(благодійна допомога -у вигляді майна)

25020100

X

286909,71

286909,71

інші у т. ч.( благодійна допомога - у вигляді коштів)

25020100

X

561

561

інші у т. ч.(благодійна допомога - у вигляді коштів/ за рахунок залишку коштів на початок року )

25020100

X

369

369

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

X

159500

159500

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

 

 

 

X

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

15829069

1892050,91

17721119,91

Поточні видатки

2000

15829069

1722813,87

17551882,87

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

11952204

0

11952204

Оплата праці

2110

9716540

0

9716540

Заробітна плата

2111

9716540

 

9716540

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

2235664

 

2235664

Використання товарів і послуг

2200

3872365

1722813,87

5595178,87

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

307702

278613,87

586315,87

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

4750

 

4750

Продукти харчування

2230

1232670

1439970

2672640

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

401195

4230

405425

Видатки на відрядження

2250

31000

 

31000

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1895048

0

1895048

Оплата теплопостачання

2271

840820

 

840820

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

717250

 

717250

Оплата електроенергії

2273

312168

 

312168

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

24810

 

24810

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

4500

 

4500

Капітальні видатки

3000

0

169237,04

169237,04

Придбання основного капіталу

3100

0

169237,04

169237,04

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

169237,04

169237,04

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об ’єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені  видатки

9000

 

 

0

 

 

 

     

* сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядках "надходження- усього".

** проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників,яким безпосередньо встановлені призначення в обласному   

 

Керівник                                                                           Л.А. Левицька

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                          М.А Веселова