Освітня програма на 2018/2019 навчальний рік КЗ ЦРД «Гармонія»

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою КЗ ЦРД «Гармонія»

протокол № 1 від 29.08.2018 року

Освітня програма вводиться в дію

з 01.09.2018 року

Директор  КЗ ЦРД «Гармонія»

_______________ Л.А.Левицька

Наказ №32  від 29.08.2018 року

 

 

 

 

О С В І Т Н Я  П Р О Г Р А М А

на 2018/2019 навчальний рік

комунального закладу «Центррозвиткудитини «Гармонія»

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1    Призначення  освітньої програми

 

Розділ 2   Мета та завдання освітнього процесу у комунальному закладі «Центр  розвитку дитини  «Гармонія»

 

Розділ 3   Особливості організації освітнього процесу.   Упровадження  сучасних педагогічних   технологій

 

Розділ 4   Очікувані результати навчання здобувачів освіти. «Портрет»  випускника  комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

Розділ 5   Основні показники реалізації освітньої програми

 

Розділ 6   Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Розділ 7    Робочий навчальний план

 

Додатки

 

Вступ

Освітня програма комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі КЗ ЦРД «Гармонія») розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на основі Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція),  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня діяльність у КЗ ЦРД «Гармонія» у 2018/2019 навчальному році буде організована відповідно  до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,  від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2018 навчальному році»,  листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

Розділ 1.

Призначення освітньої програми

      У 2018/2019 навчальному році освітню програму діяльності  КЗ ЦРД «Гармонія»  буде зорієнтовано на забезпечення гармонійного розвитку дитячої особистості шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури та на вирішення таких   ключових завдань:

- вдосконалення  роботи щодо соціально-фінансової освіти дошкільників;

- формування засад патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності;

- формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

Зміст діяльності  КЗ ЦРД «Гармонія» полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і базується на визначеному у сучасній психолого-педагогічній науці понятті про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку, і є головним критерієм оцінки його результату.

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 (7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе, відображені у програмі, є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

 

Розділ 2.

 

Зміст, мета та завдання освітнього процесу у комунальному закладі «Центр  розвитку дитини   «Гармонія»

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну освітню програму для дітей від 2-х до  7 років «Дитина» під редакцією Огнев’юк  В.О.

Мета освітнього  процесу  у КЗ ЦРД «Гармонія» на період 2018/2019навчального року така:

Створення в закладі дошкільної освіти інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основними завданнями є:

1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення

  • нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);
  • нових освітніх технологій (проектна діяльність, використання інформаційних технологій, технології «Карта успіху», «Портфоліо», «Тека досягнень» та інших);
  • оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

2Створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.

3.Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості  у питаннях:

- освіти і розвитку дітей раннього віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

- психолого-педагогічної компетентності  щодо  виховання та розвитку дітей з   

  особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних-  та ІКТ-технологій в освітньому процесі;

- впровадження маркетингово-фінансової діяльності, що дозволяє залучити додаткове

  фінансування  освітнього процесу.  

4.Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища закладу, що враховує принцип динамічності і розвивального навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

 

Розділ 3

Особливості організації освітнього процесу.   Упровадження  сучасних педагогічних   технологій

Концептуальними засадами в освітньому  процесі КЗ ЦРД «Гармонія» є:

  • збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;
  • створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей  людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);
  • сприяння пізнанню та «вирощуванню» дитиною цінності свого «Я» (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого «Я»;
  • забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;
  • всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь-якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланками;
  • створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.  

Особливістю організації освітнього процесу у КЗ ЦРД «Гармонія» є створена у закладі середовищна модель життєдіяльності дітей. Така модель має найбільші потенційні можливості для індивідуального становлення кожної дитячої особистості.  Середовищна модель,  передбачає тематично-блочне планування.  Розкриття окремої теми, поглиблене її вивчення протягом тижня дає  можливість  створити цілісний образ предмета або явища, допомогти дитині отримати знання, закріпити їх  та реалізувати під  час виготовлення творчого продукту. Традиційнізаняття замінено на інтегровану освітньо-ігрову діяльність, міні-заняття, цікаві подорожі, ранкові зустрічі, коло спілкування, заняття під відкритим небом, полілоги, квести, гуртки за інтересами тощо.

У закладі створено також середовище, адаптоване для дітей з особливими освітніми потребами. 

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.