Освітня програма на 2020/2021 навчальний рік КЗ ЦРД «Гармонія»

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою КЗ ЦРД «Гармонія»

протокол №1 від 03.09.2020 року

Освітня програма вводиться в дію

з 03.09.2020 року

Директор  КЗ ЦРД «Гармонія»

Л.А.Левицька

Наказ №   від 03.09.2020 року

 

 

О С В І Т Н Я  П Р О Г Р А М А

 

на 2020/2021 навчальнийрік

комунального закладу «Центррозвиткудитини «Гармонія»

м. Южноукраїнськ

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

 

Розділ 1

Призначення   освітньої програми

 

Розділ 2

Мета та завдання освітнього процесу у комунальному закладі «Центр   

розвитку дитини   «Гармонія»

 

Розділ 3

Особливості організації освітнього процесу.   Упровадження  сучасних

педагогічних   технологій

 

Розділ 4

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. «Портрет»  випускника 

комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

Розділ 5

Основні показники реалізації освітньої програми

 

Розділ 6

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Додатки

 

 

Вступ

Освітня програма комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі КЗ ЦРД «Гармонія») розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на основі Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція),  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня діяльність у КЗ ЦРД «Гармонія» у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно  до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа МОН України №1/9-419 від 02.07.19 року про надання інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»,   листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

Розділ 1.

Призначення освітньої програми

      У 2020/2021 навчальному році освітню програму діяльності  КЗ ЦРД «Гармонія»  буде зорієнтовано на забезпечення гармонійного розвитку дитячої особистості шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури та на вирішення таких   ключових завдань:

- продовжити роботу з «Формуванняздоров’язбережувальної компетенції дошкільників»;

-   розпочати роботу з «Формування національної свідомості, виховання екологічної культури засобами краєзнавчої роботи у ЗДО»;

- поглибити роботу з «Використання сучасних ідей та технологій щодо розвитку пізнавальних здібностей дошкільників»

 

Зміст діяльності  КЗ ЦРД «Гармонія» полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і базується на визначеному у сучасній психолого-педагогічній науці понятті про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку, і є головним критерієм оцінки його результату.

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе, відображені у програмі, є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

 

Розділ 2.

 

Зміст, мета та завдання освітнього процесу у комунальному закладі «Центр   

розвитку дитини   «Гармонія»

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну освітню програму для дітей від 2-х до 7 років «Дитина» під редакцією Огнев’юк  В.О.

Мета освітнього  процесу  у КЗ ЦРД «Гармонія» на період 2020/2021 навчального року така:

Створення в закладі інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основними завданнями є:

 1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення
 • нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);
 • нових освітніх технологій (проектна діяльність, використання інформаційних технологій, технології «Освітній ландшафт», «Карта успіху», «Портфоліо», «Тека досягнень» та інших);
 • оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

2. Створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.

3.Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості  у питаннях:

- освіти і розвитку дітей раннього віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

- психолого-педагогічної компетентності  щодо  виховання та розвитку дітей з   

  особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних-  та ІКТ-технологій в освітньому процесі;

- впровадження маркетингово-фінансової діяльності, що дозволяє залучити додаткове

  фінансування  освітнього процесу.  

4.Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища закладу, що враховує принцип динамічності і розвивального навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

 

Розділ 3

Особливості організації освітнього процесу.   Упровадження  сучасних

педагогічних   технологій

Концептуальними засадами в освітньому  процесі КЗ ЦРД «Гармонія» є:

 • збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, встановлення зв’язківіз зовнішнім світом;
 • створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей  людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);
 • сприяння пізнанню та «вирощуванню» дитиною цінності свого «Я» (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого «Я»;
 • забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;
 • всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь-якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланками;
 • створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.  

Особливістю організації освітнього процесу у КЗ ЦРД «Гармонія» є створена у закладі середовищна модель життєдіяльності дітей. Така модель має найбільші потенційні можливості для компетентнісного навчання та індивідуального становлення кожної дитячої особистості.  Середовищна модель,  передбачає тематично-блочне планування.  Розкриття окремої теми, поглиблене її вивчення протягом тижня дає  можливість  створити цілісний образ предмета або явища, допомогти дитині отримати знання, закріпити їх  та реалізувати під  час виготовлення творчого продукту. Традиційнізаняття замінено на домінантні за лініями розвитку, інтегровану освітньо-ігрову діяльність, міні-заняття, цікаві подорожі, ранкові зустрічі, коло спілкування, заняття під відкритим небом, полілоги, квести, гуртки за інтересами тощо.

У закладі створено також середовище, адаптоване для дітей з особливими освітніми потребами. 

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

 

Розділ 4

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

«Портрет» випускника комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

Визначення основних концептуальних засад організації життєдіяльності закладу дошкільної освіти зумовлює потребу чіткої вибудови моделі дитини-випускника в контексті цілепокладання.

З огляду на чотири основні сфери життєдіяльності, визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти, - природа, культура, я та інші, я - сам, ми маємо сформувати у наших дітей поняття про те, що дитина - це частина природи, тому вона повинен знати її, підкорятись її законам; водночас дитина - частина культури, яку потрібно знати, цінувати та збагачувати; дитина — частина соціуму. Отже, важливо для дошкільника навчитись жити в гармонії зі світом людей, опанувати його закони. Ознайомлюючи дітей зі світом природи, ми вбачаємо свою місію у:

 • формуванні цілісного уявлення про цей світ;
 • формуванні екологічного мислення, що стимулює до активних дій;
 • формуванні життєвої позиції.

 

Ознайомлюючи зі світом культури, ми:  

 • формуємо системні уявлення про ту частину культури, яка існувала й існує поза життям конкретної людини;
 • виховуємо відповідальне ставлення до світу культури, який дитина має збагатити, примножити, розвиваючись й удосконалюючись через доступні види й форми діяльності.

Соціальний розвиток дитини відбувається під впливом оточуючого середовища та соціального виховання, спрямованого на засвоєння законів соціуму, принципів людського буття, прийняття кодексу прав та обов'язків стосовно себе та інших. Дитина, зростаючи, поступово освоює соціум: спочатку найближче оточення, яке становлять родина, близькі дитині люди, що перебувають поряд. Поступово збагачується світогляд дитини, коли вона ознайомлюється з широким, великим світом, опановуючи первісні знання суспільно-політичного, географічного, культурознавчого змісту.

Становлення особистості дошкільника відбувається в соціальних стосунках під час опанування предметного й природного світу. Завдання педагогів і батьків - забезпечити активну соціальну практику для особистісного зростання, під час якої дитина вчитиметься розуміти й соціально адекватними способами виражатиме свої емоції, усвідомлюватиме свої потреби, обстоюватиме свою позицію, розумітиме свої можливості.

 

«Портрет» випускника

 1. Фізично розвинений дошкільник має добре здоров'я, характеризується вправністю, здатністю визначити свою стать та подбати про свою власну безпеку.
 2. Емоційно розвинена дитина вирізняється оптимістичним самопочуттям, розуміється на основних емоціях і почуттях, емоційно сприйнятлива, здатна утримуватися від негативних проявів, регулювати свій настрій.
 3. Соціально розвинений дошкільник добре адаптується до нових умов, вміє налагодити з іншими взаємодію, орієнтується та поводиться відповідно до норм та правил поведінки.
 4. Морально розвинена особистість диференціює поняття «добро» і «зло», характеризується правилодоцільною поведінкою, толерантністю, здатністю допомагати іншим, правдивістю, совісністю.
 5. Дитина, в якої сформована довільна поведінка, має набір таких основних вольових якостей, як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, організованість, сміливість.
 6. Пізнавальний розвиток забезпечує здатність дошкільника проявляти допитливість, уміння спостерігати, аналізувати, міркувати, збирати інформацію, знаходити відповіді на незрозуміле.
 7. Мовленнєвий розвиток характеризується уміннями правильно вимовляти звуки, активно спілкуватися з допомогою мови, грамотно будувати речення, мати збалансований лексичний запас з кожної сфери життєдіяльності.
 8. Математичні вміння дошкільника полягають у здатності лічити, вимірювати, класифікувати, співвідносити, розв'язувати елементарні арифметичні задачі тощо.
 9. Ігрові вміння дитини проявляються в її спроможністі продукувати сюжет, пов'язувати його з реальним життям, адекватно виконувати різноманітні ролі, узгоджувати свою поведінку з іншими, дотримуватися ігрових правил, використовувати ігрові матеріали.
 10. Навчальні вміння засвідчують здатність слухати та чути дорослого, адекватно реагувати на його вимоги, організовувати власну діяльність, вчиняти раціонально, контролювати свої дії, адекватно оцінювати навчальні досягнення.
 11. Художньо-естетичний розвиток дошкільника характеризується поінформованістю в основних видах мистецтва володінням художніми навичками і технікою, елементарним художнім смаком, орієнтуванням у світовій та національній культурах.
 12. Екологічний розвиток дитини характеризується її здатністю реагувати на красу природи, бережливо ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стани, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї.
 13. Розвиток позитивного самоставлення дитини характеризується інтересом до власної зовнішності, внутрішнього життя, поведінки, досягнень, здатністю орієнтуватися у власних чеснотах і вадах, прагненням заслужити схвалення авторитетних людей, умінням реалізувати свої можливості та захистити власні інтереси.
 14. Креативний розвиток характеризується вмінням продукувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези, відходити від заданих шаблонів, швидко мислити, виявляти дотепність, реалізовувати задумане, вдаватися до аналогій, цікавитися парадоксами, виявляти почуття гумору, виділяти істотне, правильно прогнозувати.

 

Розділ 5

 

Прогнозований результат освітньої програми

 

Припускається що:

 

Для вихованців і батьків:

 

 • кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;
 • міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; забезпечення індивідуального педагогічного і медико- соціального супроводу для кожної дитини;
 • кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю в освітній програмі ЗДО можливість вибору додаткових програм розвитку;
 • якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;
 • система додаткової освіти доступна і якісна.

 

Для педагогів:

 • кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;
 • кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;
 • буде подальше покращення умов для успішного освоєння педагогічних технологій;
 • підтримка інноваційної діяльності.

 

Для комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 • буде налагоджена система управління якістю освіти дошкільників;
 • органи державного і місцевого самоврядування забезпечать підвищення якості освіти дітей і залучення позабюджетних коштів;
 • розвиток співробітництва з іншими соціальним системами;
 • налагоджені зв’язки з науковцями та практиками;
 • буде зміцнюватися матеріально-технічна база закладу.

 

Розділ 6

 

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Освітній процес у КЗ ЦРД «Гармонія» будується на відповідному програмно - методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та навчальними програми, які розроблені педагогами закладу.

Адміністрацією закладу розроблено необхідні концептуальні, нормативні, методичні матеріали, які забезпечують якість роботи закладу: Статут, програма розвитку закладу на 2016-2021 роки, внутрішня система забезпечення якості освіти, перспективне блочно-тематичне планування на навчальний рік, план роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, програмно-методичне забезпечення для реалізації завдань державних стандартів та для надання додаткових освітніх послуг.

На основі цих документів буде здійснюватися цілеспрямований поступовий розвиток КЗ ЦРД «Гармонія» як цілісної системи, планування щорічних головних завдань діяльності, аналіз досягнення поточних результатів.

 

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2020/2021навчального року буде здійснюватися відповідно до Статуту та вирішувати проблемне питання «Гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури».

В освітньому процесі враховано використання інноваційних педагогічних технологій, а саме:

Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини. Автор - Піроженко Т.О., завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка, д-р психол. наук, професор, м. Київ.

Оздоровлювально-розвиваюча програма «СА-ФІ-Дансе» Автори: Фірільова Ж.Є., кандидат педагогічних наук, почесний доцент кафедри гімнастики факультета фізичної культури РДГУ ім. А.І. Герцена, Сайкіна О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедригімнастики факультету фізичної культури РДГУ ім. А.І. Герцена.

Художньо-творчий розвиток дітей дошкільного віку. Автор: Ликова І.О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту художньої освіти РАО.

Ігрова технологія в освітньому процесі. Автор: М.М. Шуть, кандидат психологічних наук, доцент кафедри естетичного виховання НПУ ім. Г. Сковороди, м. Харків.

Методика дитячого експериментування в природі Автор: Лисенко Л. В

Дитина і довкілля Автор: Калуська Л. В.

Художньо-мовленнєва діяльність Автор: Гавриш Н.В, доктор

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти НПУ ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ.

ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) Автори: Альтшуллер Г. С., Сидорчук Г. О., Гін С. І.

Театр фізичного виховання. Автор: Єфименко М.М.

Технологія саморозвитку. Автор: М. Монтессорі

Проблеми естетичного виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського.

Англійська мова для дітей дошкільного віку. Автори: Т.М. Шкваріна, І.А. Кулікова

 

Додаток 1

 

Форми організації освітнього процесу такі:

колективна, підгрупова, у парах, індивідуальна;

 

Типи занять- інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

 

Розподіл фронтальних, індивідуально-групових занять на тиждень проводиться згідно обсягу навантаження на одну дитину.

 

Тривалість фронтальних занять становить:

у групі раннього віку (3-й рік життя) - до 10 хвилин

у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;

у середній групі (5-й рік життя) - 20 хвилин;

у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) - 25 хвилин.

 

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

 

Освітня діяльність у групах планується як в першій, так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної та гурткової діяльності, Весь освітній процес організовується диференційовано, з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У КЗ ЦРД «Гармонія» планування та організація життєдіяльності дітей здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Форму організації інтегрованої освітньо-ігрової діяльності обирає вихователь відповідно до теми та мети.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою тощо), спостереження, пошуково-дослідницька діяльність, самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

 

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

 

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей така:

у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин;

від 3 до 4 років - до 20 хвилин;

від 4 до 5 років - 20-25 хвилин;

від 5 до 6 (7) років - 25-30 хвилин.