Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО:

установчими зборами засновників

Благодійної організації «Благодійний фонд «Щасливі малюки»

Протокол № 1 від 20.12.2022 року

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Благодійної організації

«Благодійний фонд «Щасливі малюки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Южноукраїнськ

2022

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Щасливі малюки» (далі Фонд) створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками.
 2. Фонд діє на підставі законодавства України, а також цього Статуту.
 3. Фонд має статус юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації. Фонд від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права, бере на себе зобов’язання, є стороною у судах і третейських судах Україні та в юрисдикційних органах інших держав.
 4. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс. Фонд відкриває рахунки в національній валюті у банківських установах в установленому законодавством порядку.
 5. Фонд може мати печатку, що містить його повне найменування, штампи і бланки, символіку, власний логотип, тощо.
 6. Фонд має повне найменування українською мовою:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Щасливі малюки»

Скорочене найменування українською мовою: БО «БФ ««Щасливі малюки».

Місце знаходження Фонду: 55001, Миколаївська обл., Вознесенський район, місто Южноукраїнськ, проспект Соборності, будинок, 7 кв 179

 

Розділ ІІ

МЕТА, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах:

1) освіта;

2) профілактика здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) допомога постраждалим у результаті збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) соціальний захист;

6) розвиток міжнародної співпраці в галузі «Освіта»;

Фонд може займатися усіма іншими визначеними законом сферами благодійної діяльності.

2.2. Цілями Фонду є:

 • Надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом, а також розвиток і підтримки цих сфер у суспільних інтересах;
 • акумуляція коштів для фінансування освітніх програм, підтримка та розвиток матеріально-технічної бази КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • сприяння розвитку дослідницько-пошукової діяльності та багатосторонніх освітніх послуг;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів інформаційної інфраструктури;
 • надання допомоги талановитим вихованцям, переможцям конкурсів та змагань;
 • надання допомоги у створенні методично-наукового забезпечення сучасною  методичною літературою та посібниками, організація підписки періодичних освітніх та дитячих видань;
 • матеріальна підтримка спеціалізації КЗ ЦРД «Гармонія» (забезпечення доступу до мережі Інтернет, придбання програмного та системного забезпечення);
 • сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомого вихованцям КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • надання допомоги дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей;
 • сприяння розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі закладу;
 • інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду.

2.3. Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:

2.3.1 сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на визначені в п. 2.2. Статуту цілі у сферах, визначених п. 2.1 Статуту;

2.3.2 сприяння розвитку в визначених п. 2.1. Статуту сферах в інтересах суспільства та /або захисту законних інтересів бенефіціарів;

2.4. Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання статутних завдань є:

2.4.1 популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети  статутних завдань та символіки;

2.4.2 надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду;

2.4.3 сприяння здійсненню меценатської діяльності;

2.4.4 участь в організації та фінансуванні семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями;

2.4.5 участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на визначені в п.2.2 Статуту цілі, у сферах, визначених п.2.1 Статуту;

2.4.6 участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;

2.4.7 отримання і надання фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах.

2.4.8 проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу.

Розділ ІІІ

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1. Відповідно до законодавства України, Статуту Фонд здійснює благодійну діяльність у таких формах:

3.1.1 безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна;

3.1.2 безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3.1.3 безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

3.1.4 благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність);

3.1.5 публічний збір благодійних пожертв;

3.1.6 проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Розділ ІV

ПРАВА ФОНДУ

4.1. Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:

4.1.1 укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами (усіма юридичними особами), а також громадянами та громадськими об’єднаннями;

4.1.2 представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав;

4.1.3 самостійно визначати форми, об’єкти, бенефіціарів, а також обсяг, місце (територію) і строки надання благодійної допомоги;

4.1.4 бути засновником (учасником) міжнародних та національних спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

4.1.5 організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;

4.1.6 бути отримувачем гуманітарної допомоги;

4.1.7 здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду;

4.1.8 встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань;

4.1.9 здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими благодійниками;

4.1.10 одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду;

4.1.11 бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством України у сфері інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду.

4.2. Фонд має право здійснювати інші права, визначені законодавством.

 

Розділ V

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

5.1. Органами управління Фонду є:

5.1.1 вищий орган управління – Загальні збори учасників;

5.1.2 постійно діючий виконавчий орган – Директор;

5.1.3 контролюючий та консультаційний орган Фонду – Наглядова рада.

5.2. Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти постійні і тимчасові допоміжні органи за напрямами діяльності Фонду, затверджувати положення про ці органи, призначати і заміщувати їх членів.

5.3. Повноваження членів органів управління Фонду може бути зупинено чи припинено в будь-який час на підставі:

1) письмової заяви;

2) зупинення або припинення членства в Фонді;

3) вступу на державну чи іншу публічну службу;

5.4. Якщо окремі члени органу управління письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засідання, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). У випадку проведення письмового опитування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 членів органу управління. Члени органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування у термін, що не перевищує двох робочих днів з дати надсилання питання.

 

Розділ VІ

УЧАСНИКИ ФОНДУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

6.1. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають на це бажання, а також надали або мають надати Фонду фінансову чи іншу майнову допомогу, розмір якої та період внесення визначаються за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

6.2. Учасниками Фонду можуть бути юридичні особи, які прийняли рішення про участь у діяльності Фонду.

6.3. Учасники  Фонду мають право:

6.3.1. брати участь у статутній діяльності Фонду;

6.3.2. надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;

6.3.3. вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду;

6.3.4. мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів та іншої інформації про діяльність Фонду;

6.3.5. мати інші права, передбачені статутом.

6.4. Учасники  Фонду зобов’язані:

6.4.1. сприяти Фонду в здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду;

6.4.2. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;

6.4.3. дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною;

6.4.4. подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань.

6.5. Учасники Фонду вступають та вибувають з нього шляхом подачі відповідної заяви про вступ чи вихід з Фонду.

6.6. Прийом до учасників Фонду юридичних осіб здійснюється на підставі заяви та рішення юридичної особи, що виявила бажання бути учасником Фонду.

6.7. Рішення про прийняття та виключення учасників із Фонду приймаються простою більшістю голосів на загальних зборах учасників Фонду.

 

Розділ VІІ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

7.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників, які складаються з учасників,  засновників (учасників) Фонду.

7.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.

7.3. До виключної компетенції загальних зборів учасників Фонду належить:

7.3.1 внесення змін до статуту Фонду;

7.3.2 призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) директора Фонду та наглядової ради;

7.3.3 прийняття рішення про ліквідацію;

7.3.4 затвердження або зміна основних напрямів діяльності і благодійних програм Фонду;

7.3.5 затвердження звітів наглядової ради зокрема щодо виконання благодійних програм і цільового використання майна Фонду;

7.3.6 затвердження рішень про участь Фонду у спілках та інших об’єднаннях.

7.4. У загальних зборів Фонду беруть участь його учасники, засновники.

7.5. Рішення приймаються у формі протоколу простою більшістю голосів. Кожен учасник, засновник має один голос.

7.6. Чергові загальні збори скликаються директором Фонду не рідше, ніж один раз на рік. У разі необхідності, за рішенням директора Фонду або наглядової ради, а також на письмову вимогу не менше 10 % учасників Фонду, можуть бути скликані позачергові загальні збори Фонду, про що повідомляються учасники Фонду через використання засобів зв’язку (sms-повідомлення, телеграм, поштовий лист тощо).

7.7. Загальні збори Фонду правомочні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на загальних зборах присутні не менше половини учасників Фонду. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування (якщо інший порядок не встановлений самими зборами) і вважаються прийнятими, якщо за рішення проголосувало більше половини присутніх учасників загальних зборів. Рішення загальних зборів Фонду про внесення змін до статуту Фонду та про ліквідацію Фонду приймаються більшістю не менше як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

7.8. У разі, коли Фонд має одного учасника, рішення які повинні прийматися загальними зборами учасників Фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

7.9. загальні збори учасників можуть делегувати свої повноваження директору (окрім виключної компетенції).

 

Розділ VІІІ

ДИРЕКТОР ФОНДУ

8.1. Директор є постійно діючим виконавчим органом Фонду, а відповідно вищою посадовою особою Фонду та керує його поточною діяльністю відповідно до законодавства України, статуту, а також рішень загальних зборів учасників Фонду.

8.2. Директор призначається та його повноваження зупиняються чи припиняються загальними зборами учасників Фонду. Директор підзвітний загальним зборам учасників Фонду і може бути присутнім на засіданні загальних зборів учасників Фонду без права ухвального голосу.

8.3. Директор Фонду має повноваження:

8.3.1 забезпечення виконання рішень органів управління Фонду;

8.3.2 офіційного представництва Фонду без довіреності в органах державної влади, органах місцевого  самоврядування, а також у відносинах з іншими особами (фізичними та юридичними);

8.3.3 призначення тимчасового заступника і видання довіреностей іншим особам від імені Фонду;

8.3.4 відкриття і закриття рахунків Фонду в банках та інших фінансових установах;

8.3.5 право підпису банківських та інших фінансових документів;

8.3.6 прийняття рішень щодо інших поточних питань діяльності Фонду, а також здійснення інших адміністративних функцій, спрямованих на реалізацію статутних завдань Фонду.

Розділ ІХ

НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада є органом, який має контролюючі та консультативні повноваження щодо діяльності Фонду відповідно до вимог законодавства і статуту. Наглядова рада здійснює перевірку і контроль за фінансовою діяльністю Фонду.

9.2. Наглядова рада створюється якщо Фонд має 9 і більше учасників, крім засновників Фонду. Наглядова рада може створюватись за рішенням загальних зборів учасників, якщо Фонд має принаймні двох інших учасників, крім засновників Фонду. Членами наглядової ради не можуть бути працівники Фонду. Голова наглядової ради обирається наглядовою радою.

9.3. Наглядову раду скликає її голова на чергове засідання не рідше, ніж раз на шість місяців. Позачергове засідання наглядової ради Фонду скликається протягом 20 календарних днів на підставі письмової вимоги учасників, директора Фонду або будь-якого члена наглядової ради Фонду.

9.4. У засіданнях наглядової ради Фонду може брати участь директор Фонду з правом дорадчого голосу. Наглядова рада Фонду приймає рішення простою більшістю голосів членів наглядової ради.

 

Розділ Х

ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ФОНДУ

10.1. Фонд може мати на праві власності або інших речових правах нерухоме майно, кошти в національній валюті, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Фонду.

10.2. Джерелами формування доходів і майна Фонду можуть бути:

10.2.1 кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування;

10.2.2 пасивні доходи відповідно до законодавства України;

10.2.3 дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

10.2.4 благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога;

10.2.5 кошти і майно, які надходять від основної діяльності фонду відповідно до статуту та законодавства України.

10.3. Доходи Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

10.4. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 % надходжень цього фонду у поточному році.

10.5. Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

10.6. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника Фонду.

Розділ ХІ

КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

11.1. Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, подає статистичну, фінансову та іншу звітність, реєструються у визначених законом державних органах та установах.

11.2. Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

11.3. Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх  правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому наглядовою радою або правочинами благодійників.

11.4. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

11.5. Звітність може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

11.6. Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

 

Розділ ХІІ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

12.1. Зміни до статуту Фонду приймаються загальними зборами учасників Фонду.

12.2. Зміни до статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

Розділ ХІІІ

ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

13.1. Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному законодавством України і статутом.

13.2. Припинення здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників, суду, в інших випадках, визначених законодавством України. Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

13.3. Підстави та порядок примусової ліквідації Фонду і звернення стягнень на її кошти та інше майно визначається законодавством України.

13.4. Добровільна ліквідація здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Фонду, які визначають порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

13.5. Активи Фонду, що залишилися після розрахунків з кредиторами Фонду під час його ліквідації, передаються одній чи кільком  благодійним організаціям.

13.6. У випадках визначених законом, або у випадку відсутності благодійних організацій, які дають згоду на прийняття активів Фонду під час його ліквідації, ці активи спрямовуються до Державного бюджету України.

 

 

Засновники Благодійної організації «Благодійний фонд «Щасливі малюки»

 

 

 

 

                                              

 

Категорія: