Статут Комунального закладу "Центр розвитку дитини "Гармонія"

 
П О Г О Д Ж Е Н О:                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Начальник управління                             рішенням сесії Южноукраїнської
безперервної освіти у науки                      міської ради
Южноукраїнської міської ради
______________ Ю.М.Сінчук                   від 16.06.2010р. № 1330
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ГАРМОНІЯ»
 
 
Зареєстровано у виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
Миколаївської області
Рішення виконавчого комітету
Від 24. 06. 2010 р. № 225
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ГАРМОНІЯ» (далі Центр розвитку дитини) створено на підставі рішення Южноукраїнської міської ради від 16.06.2010 № 1330
1.2. Юридична  адреса   Центру розвитку дитини:  55001,  Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, б-р Шевченка,
1.3.Засновник  центру розвитку дитини є  територіальна громада міста Южноукраїнська в особі Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на правах комунальної власності. Засновник здійснює фінансування центру розвитку дитини, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4.Центр розвитку дитини у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Положенням про центр розвитку дитини затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1124, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Южноукраїнської міської ради, власним Статутом.
1.5.Цетр розвитку дитини є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, реєстраційних рахунок в органах Державного казначейства, бланки з власними реквізитами.
1.6.Головною метою центру розвитку дитини є забезпечення реалізації прав  громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді  та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Основними завданнями центру є:

 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
 • надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку дитини, тривалого лікування та реабілітації;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

1.8. Центр провадить діяльність за такими основними напрямами:

 • організація роботи груп з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу;
 • організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;
 • проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках, секціях, студіях тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей;
 • проведення серед населення роз’яснювальної роботи, спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
 • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;
 • здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень, яка потребує корекції та (або) розумового розвитку, сприяння всебічному розвитку дитини в сім’ї, формування стосунків з членами родини та громади тощо.

1.9. Центр розвитку дитини самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.10.Центр розвитку дитини несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію  основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах  державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.  Взаємовідносини між дошкільним закладом  з   юридичними і фізичними особами визначаються угодами , що укладені між ними.
 
2.КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
2.1. Заклад розрахований на  365 місць.
2.2. Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками.
2.3. Групи можуть комплектуватися за віковою, сімейною (родинною) та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров’я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
2.4. У Центрі розвитку дитини функціонують (або можуть функціонувати) групи:

 • загального розвитку;
 • спеціальні групи для дітей з важкими порушеннями мови та фонетико – фонематичним недорозвитком мови;
 • індивідуального розвитку та догляду (зі зменшеною кількістю дітей);
 • короткотривалого перебування для дітей старшого дошкільного віку;
 • неповного вихідного дня;
 • літнього оздоровлення для дітей 6-8 років;
 • спеціального призначення – корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з корекційної, педагогічної, психологічної, медичної, соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового, віком від двох до семи (восьми років).

2.5. Формування новоутворених груп переведення дітей з однієї групи до іншої здійснюється, як правило, перед початком нового навчального року.
2.6. Центр розвитку дитини має групи з денним режимом перебування дітей.
2.7. Наповнюваність груп загального типу розвитку дітьми становить: раннього віку – 15 осіб; дошкільного віку – 20 осіб; наповнюваність спеціалізованих груп становить:  спеціальні групи для дітей з важкими порушеннями мови – 10, фонетико – фонематичним недорозвитком мови – 12, індивідуального догляду – 10, неповного вихідного дня – 25 осіб, літня оздоровча – 20 осіб, корекційного та реабілітаційного спрямування – 8-10 осіб.
2.8.Прийом дітей до Центру розвитку дитини здійснюється керівником протягом календарного року. Для зарахування дитини до центру розвитку дитини батькам або особам, які їх замінюють, необхідно написати заяву та пред’явити такі документи:

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи для встановлення батьківської плати (пільгові категорії).

2.9. Стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення управління освіти і науки Южноукраїнської міської ради; стосовно дітей-інвалідів – індивідуальна програма реабілітації.
2.10. За дитиною зберігається місце у Центрі розвитку дитини у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).
2.11.Відрахування дітей із Центру розвитку дитини може здійснюватись:
за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
на підставі медичного висновку про стан здоров¢я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у даному закладі;
у  разі  несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох  місяців;
у разі невиконання договору між керівником та батьками про надання додаткових платних послуг.
2.12.Термін письмового повідомлення батьків  або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини  не більше, як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини із Центру розвитку дитини.
2.13. Під час прийому до Центру розвитку дитини керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з цим Статутом та режимом роботи закладу. Між керівником та батьками або особами, які їх замінюють, може складатися договір про співробітництво.
2.14. Центр веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому виховуються та навчаються.
2.15. Соціально-педагогічний патронат    здійснюється психолого-соціальною службою  за місцем проживання неохоплених суспільним дошкільним вихованням дітей.
 
3. РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
3.1. Центр розвитку дитини працює за  п¢ятиденним  робочим  тижнем, протягом 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи Центру розвитку дитини: з 6.30 до 18.30, група неповного вихідного дня є господарчо-розрахунковою; працює у суботу та неділю за потребою батьків, але не більше 4-х годин з 9.00 до 13.00 або з 13.00 до 17.00.
3.3. Групи короткотривалого перебування та прогулянкові групи працюють з 9.00 до 12.00.
 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  У  ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
4.1. Навчальний рік у Центрі розвитку дитини розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у центрі розвитку дитини проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Центр розвитку дитини здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи Центру розвитку дитини схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником Центру розвитку дитини і погоджується з управлінням безперервної освіти і науки Южноукраїнської міської ради.
4.3. План роботи на оздоровчий період додатково погоджується з міською санітарно-епідеміологічною службою.
4.4. У Центрі розвитку дитини визначена  українська мова навчання і виховання дітей, за бажанням батьків можуть відкриватися групи з російською мовою навчання та виховання дітей.
4.5. Навчально-виховний процес у Центрі розвитку дитини здійснюється  за Базовою програмою  розвитку дитини “Я у Світі”, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
4.6. Центр розвитку дитини  організовує  освітній  процес  за  такими  пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, лікувально-оздоровчий, гуманітарний, художньо-естетичний, дослідницько-пошуковий та пізнавальний.
4.7. У Центрі може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей віком від чотирьох до шести (семи) років,
а також консультаційних центрів для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.
4.8. Дітям, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади, надаються додаткові освітні та лікувально-профілактичні платні послуги за рахунок батьків, або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі договору між батьками, або зазначеними особами та центром у межах гранично допустимого навантаження дитини.
4.9. Центр розвитку дитини відповідно до статутних цілей та завдань може надавати додаткові освітні послуги на платній основі на підставі угоди.
4.10. Центр розвитку дитини за додаткових умов може надавати на платній основі послуги розважального характеру: проведення тематичних свят, індивідуальних днів народжень, сімейних свят тощо для бажаючих мешканців міста, що виховують дітей віком від 3 до 8 років.
 
5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
5.1. Організація харчування дітей у Центрі здійснюється відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про дитяче харчування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших нормативно-правових актів.
5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється відділом харчування управління безперервної освіти і науки Южноукраїнської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
5.3. Режим харчування чотирьохразовий – сніданок, обід, підвечірок та вечеря. Інтервали між прийомами їжі не  перевищують 3-4 години.
5.4. У Центрі розвитку дитини встановлено чотирьохразове харчування. Під час оздоровчого періоду – з 01.06.по 31.08. поточного року вводиться другий сніданок.
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника центру розвитку дитини.
 
6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ  У  ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
6.1.Медичне обслуговування дітей Центру розвитку дитини здійснюється  на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу.
6.2.Медичний персонал здійснює:

 • моніторинг стану здоров′я , фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надає невідкладну медичну допомогу;
 • лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов′язкових медичних оглядів;
 • контроль за фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням;
 • контроль за дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил;
 • контроль за режимом, організацією та якістю харчування;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед  дітей, батьків  або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Центр розвитку дитини надає приміщення, облаштовує його та створює належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-оздоровчої профілактичної та колекційної роботи.
 
7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Центрі розвитку дитини є діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні-санітарки, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. За успіхи в роботі для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:  подяка, грамота, грошова премія.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров′я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров′ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист  від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров′ю дитини, а також     фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • на добровільній основі вибирати запропоновані додаткові освітні послуги;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов¢язані :

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в Центрі розвитку дитини у встановленому  порядку;
 • своєчасно повідомляти центр розвитку дитини про можливість відсутності або хвороби дитини ;
 • слідкувати за станом здоров¢я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника Центру розвитку дитини приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими  нормативно-правовими актами відповідно до них, правилами внутріннього трудового розпорядку.
7.7. Педагогічні працівники мають право :

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм , методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об¢єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу ;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства ;
 • об¢єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об¢єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов¢язані :

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров¢ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов¢язаних з підвищенням  професійного  рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обв¢язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічних та інших працівників приймає на роботу завідуючий.
7.10.Працівники Центру розвитку дитини несуть відповідальність за  збереження життя, фізичне і психічне здоров¢я дитини згідно із законодавством.
7.11.Працівники Центру розвитку дитини у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять двічі на рік безоплатні медичні огляди у державному закладі «Спеціалізованої медико – санітарної частини №2″
7.12. Педагогічні та медичні працівники Центру розвитку дитини підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться один раз на п¢ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Центру розвитку дитини, не виконують посадові обов¢язки, умови колективного договору  (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
8. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
8.1. Управління Центром розвитку дитини здійснюється управлінням безперервної освіти і науки Южноукраїнської міської ради.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою Центром розвитку дитини здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником з дотриманням чинного законодавства.
Керівник Центру розвитку дитини:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»  та забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу ;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю Центру розвитку дитини;
 • діє від імені закладу, представляє  його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру розвитку дитини, і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу ;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру розвитку дитини;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження,  контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником Центру розвитку дитини;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом ;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних  норм і правил  техніки безпеки, вимог безпечної   життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів  розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально – виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Центру розвитку дитини на загальних зборах (конференціях) колективу та  батьків  або осіб, які їх замінюють.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у Центрі розвитку дитини – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і  його заступники,  педагогічні працівники та медичні працівники, інші спеціалісти, голова батьківського комітету.
Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути  представники  громадських  організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють, голови батьківських комітетів Центру розвитку дитини.
Головою педагогічної ради є директор Центру розвитку дитини.
Педагогічная рада Центру розвитку дитини:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в Центрі розвитку дитини та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки перспективного педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань з професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно  відповідно до потреб Центру розвитку дитини.
Кількість засідань педагогічної ради – не менше чотирьох  на рік.
8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що  скликаються не рідше одного разу на рік.
Термін їх повноважень становить рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори :

 • приймають Статут, вносять зміни і доповнення до нього;
 • обирають раду Центру розвитку дитини, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради Центру розвитку дитини з питань статутної діяльності закладу;
 • дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Центру розвитку дитини;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи Центру розвитку дитини.

8.5.У період між загальними зборами діє рада Центру розвитку дитини. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради Центру розвитку дитини є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Центру розвитку дитини, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного  процесу;  погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
 
9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
9.1.Фінансово-господарська діяльність  Центру розвитку дитини проводиться відповідно до законодавства та його Статуту.
9.2.Джерелами фінансування Центру розвитку дитини є кошти:

 • засновника;
 • державного та міського бюджетів;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільних пожертвувань та цільових внесків фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

9.3. Центр розвитку дитини за погодженням із засновником має право:

 • придбавати  і орендувати необхідне обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством;
 • надавати приміщення в тимчасове користування у вільний  від роботи час для надання споріднених із діяльністю закладу послуг.

9.4.Статистична звітність за формою № 85-К про діяльність Центру розвитку дитини здійснюється відповідно до законодавства.
9.5.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Центру розвитку дитини визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклад.
За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
 
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
10.1. Основною формою контролю за діяльністю Центру розвитку дитини є державна атестація, що проводиться один раз на  десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
10.2. Контроль за дотриманням Центром розвитку дитини державних  вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням безперервної освіти і науки Южноукраїнської міської ради.
10.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов¢язаного з навчально-виховним процессом, встановлюється засновником Центру розвитку дитини.
 
Завідуючий Центру розвитку дитини                                                                            Л.А.Левицька

Категорія: