Моніторинг якості освіти

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою КЗ ЦРД «Гармонія»

протокол № 1 від 29.08.2018 року

Вводиться в дію  з 01.09.2018 року

Директор  КЗ ЦРД «Гармонія»

_______________ Л.А.Левицька

Наказ №32  від 29.08.2018 року

 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ  СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

на 2018/2019 навчальнийрік

комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

 

Об’єкт

Критерій (ознака, на підставі якої про­водиться оцінка)

Показник

(результат, за яким можна судити про стан чого-небудь)

Інструментарій

Термін

Вихід (продукт діяльності)

Якість умов

Вимоги до кадрового забезпечення

1.Комплектація кадрами

Відсоток укомплектованості кваліфікаційними кадрами

Штатний

розпис

1 раз на piк

 

 

Штатний роз­пис

 

2. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів

Визначення рівня професійної компетентності педагогів (моніторинг)

Кваліфікаційні характерис­тики

Міжатестацій-ний період

Особова справа

 

3. Рівень безперервної професійної під-готовкипедагогіч-них кадрів

Відсоток педагогів, які пройшли курсову підготовку

Особова справа Перспективний план підвищення кваліфікації

1 раз на рік

План підвищення кваліфікації

4.  Педагогічний аналіз освітньої діяльності

Виявлення недоліківта прог-нозування розв’язання проблем

Проблемний

аналіз

2 рази на piк

Довідка, звіт

Вимоги до матеріально- технічного забезпечення

1.Вимоги до утримання 6удівлі та ділянки закладу

Відсутність порушень

Спостереження

Обстеження

4 рази на piк

Журнал громадсько-адміністра-

тивного контролю

Висновок держнагляду

2.Вимоги до водопостачання та стоків

 

 

Відсутність порушень

 

 

 

Спостереження

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Журнал громадсько-адміністра-

тивного

контролю

3. Вимоги до штуч­ного i природного освітлення

Відсутність порушень

Спостереження

 

 

Протягом року

 

 

Журнал-висновок держнагляду

4. Вимоги до санітарного стану та утримання

приміщень

Відсутність порушень

Оперативний

контроль

Протягом

року

Санітарний

стан

харчоблоків,   груп та

приміщень

5. Вимоги пожежної  безпеки

Відсутність порушень

Спостереження

Обстеження

Проведення

тренувальних

заходів

1 раз на квартал

 

Заповнення документації з питань пожежної без­пеки

Висновок, приписи Держтехно- генбезпеки

6. 6.Вимоги щодо охорони життя та здоров’я вихованців

 

Відповідність  належному стану території, будівлі.

Наявність оснащеності приміщень відповідно до Санітарного регламенту

Обстеження

 

 

Обстеження

Щомісяця

 

 

На початку нового навчального року

Акти

 

 

Акт готовності ЗДО до ново­го навчального року

Наявність фахівців (медпрацівник, інструктор з фіз- культури)

Аналіз

1 раз на piк

Довідка Річний план

Сформованість культури здоров’я педагогічного колек-тиву, батьківської громадськості

Анкетування

Моніторинг

За планом

За потреби

Річний план

Аналітичні

звіти

Наявність або відсутність фізкультурно-оздоровчого обладнання

Обстеження

Аналіз

1 раз на piк

Інформацій

на відомість

Моніторинг стану здоров’я дітей (визначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного огляду)

Висновки

спеціалістів

Квітень

Підсумковий  наказ,

діаграми

Моніторинг фізичного розвитку дітей (виявлення ефективності розвитку фізичнихякостей дітей)

Тестування, спостереження, контрольні заняття

Вересень,

травень

Підсумкові  та­блиці, діаграми, аналітичні  звіти

Виявлення рівня реалізації освітніх завдань  з розділу «Фізичний розвиток»

Аналіз

документації,

визначення

індексуздоров’я

та індексу

фізкультурно-

оздоровчої

роботи

2 рази на рік

Підсумкові

таблиці,

діаграми,

аналітичні

звіти

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ЗДО

Кількість днів, пропущених ди- тиною через хворобу

1 раз на місяць

Підсумкові

накази, довідки, звіти

 

Вимоги до навчально- матеріального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вимоги до предметно-розвивального середовища ЗДО

Ступінь відповідності прин­ципам розвивального середовища:

  • інформативність;
  • варіативність;
  • педагогічна

доцільність

Спостереження, візуальний огляд та аналіз предметно- розвивального середовища на відповідність принципам його організації

1 на рік

Аналітична

довідка

 

2.Оснащення навчально-виховного процесу

Відсоток оснащення для організації спільної  та самостійної  діяльності педагогів i вихованців

 

Відсоток оснащення для організації освітнього процесу (дидактичний матеріал)

 

Наявність різноманітних iгopта іграшок

 

Використання новітніх освітніхтехнологій

 

Спостереження за організацією  освітнього процесу в групах

 

 

 

 

Моніторинг

 

 

 

Огляд, вивчення

 

 

 

Вивчення, аналіз впровадження, результативність

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

На початку навчального року

 

Аналітична

довідка

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

Перелік

 

 

Методичні рекомендації

3.Наявність переліку iгpoвoгoобладнання

Відсоток оснащення матеріалами

Обстеження

 

1 раз на piк

 

 

Довідка

4.Вимоги до iгop,

іграшок,

дидактичного

матеріалу,

навчально-

методичного

забезпечення

 

Відсоток відповідності примірного переліку дитячих iгopта irpa- шок, дидактичного матеріалу, методичного забезпечення за віковими групами

Пopiвняння

згідно з вста-

новленими

нормами

 

Аналіз

1 раз на рік

 

 

 

 

1 раз на рік

Паспортизація

 

Довідка

 

 

5. Вимоги до ТЗО

Наявність  ТЗО в закладі

Порівняння норм з фактом

1 раз на piк

Акт технічної безпеки ТЗО в закладі

Вимоги   до медико-соціального забезпечення

 

1.Організація харчування

Відсоток виконання натуральних норм, витрати продуктів харчування

Aнaлiз

двотижневого

меню

1 раз на 10 днів

Накопичува-льна відомість, довідка

2.Медичне обслуговування

Відсоток наявності медичного облад­нання, медикаментів

Aнaлiз, огляд приміщення

1 раз на piк

Довідка

3.Наповнюваність

груп

Відсоток кількість днів

Аналіз табелів відвідування

1 раз намісяць

Наказ про комплекту- вання груп

Заповнення журналу обліку відвідування  ЗДО

4.Проходження профілактичних медичних оглядів працівниками

Профілактичні огляди

Аналіз

медичних

книжок

2 рази на рік

Інформація

5.Організація оздоровлення вихованців ЗДО

Наявність або відсутність фізкультурно-оздоровчих захо­дів у ЗДО

Оперативний

контроль

Протягом

року

Довідка,

інформація

Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення

1.Методичне забезпечення  освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток методичних посібників відповідно до вимог чинних програм

 

Відсоток методичного забезпечення (наочного, демонстраційного матеріалу), ігрового обладнання

 

Наявність форм методичної роботи, їх

варіативність

 

Відсоток педагогів, які відвідують міські методичні об’єднання, семінари

 

Аналіз програмно-методичного комплекту

 

 

Аналіз методичного забезпечення

 

 

 

 

 

Аналіз річного плану

 

 

Співбесіда з педагогами

1 раз на рік

 

 

 

 

 

1 раз на рік

 

 

 

 

 

 

2 рази на рік

 

Картотека методичних матеріалів

 

 

 

 

Картотека дидактичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

Річний план

 

 

 

 

Журнал професійного зростання

2.Інформаційне  забезпечення освітнього

процесу

 

 

 

Відсоток педагогів, які використовують комп’ютерні технології

 

Наявність передплатних

видань

 

Публічна інформація  на caйті,  поповнення

сайту

 

Спостереження

Аналіз

Діяльності ЗДО за piк

 

 

 

1 разна piк

 

 

 

Досвід роботи

педагогів

 

 

 

 

 

 

 

Сайт  ЗДО

Звіт

 

 

Вимоги до психолого- педагогічного забезпечення

 

 

 

1.Формування професійної взаємодії педагогів з дітьми дошкільного віку

Відстеження результатів про- фесійної діяльності педагогів

Спостереження

Анкетування

1 раз на piк

Аналітична

довідка,

діаграми

2.Збереження психологічного здоров’я вихованців

Наявність в освітній роботі форм, які б забезпечували збе­реження психічного здоров’я дітей

Спостереження

Аналіз

 

 

Протягом

року

Довідка

Корекційна

програма

Інформація

3.Забезпечення єдності виховних, навчальних i розвивальних цілей i завдань

Якість  ведення ділової документації педагогами

Співбесіда

Контроль

Спостереження

Протягом

року

Аналітична

довідка

4.Облік специфіки розвитку дітей

 

 

 

Наявність форм роботи з дітьми в освітньому процесі  для дівчаток i хлопчиків

Спостереження

Контроль

 

 

Протягом

року

 

 

Аналітична

довідка

 

 

5.Забезпечення наступності в роботі ЗДО та ЗСО

Кількість випускників ЗДО, які успішно адаптувалися до шкільного навчання в 1 класі

 

Наявність форм роботи зi школою

Аналіз ycпiшностівипускників

 

 

 

 

 

 

Аналіз річного плану

 

Аналітична

довідка

 

 

Аналітична

довідка

6.Створення системи організаційно-методичного супроводу

Наявність програми

Наявність системи організаційно-методичного супроводу

Інформаційно-методичний супровід

Аналіз

Спостереження

1 раз на piк

Річний план

7.Взаємодія з батьківською громадськістю

 

 

 

Наявність плану роботи  взаємодії з батьками в ЗДО

Відсоток запланованих i виконаних заходів з батьками

Оцінка діяльності ЗДО батьками за якістю

наданої послуги

Аналіз

 

 

Анкета

Протягом

року

 

 

 

 

Підсумковий

аналіз

 

Аналітична довідка

 

Фінансово-

економічне

забезпечення

Витрати установи

Відсоток виконання видатків установи

 

 

 

Відсоток  виконання кошторису витрат

Аналіз

кошторису

 

 

 

 

Аналіз документації

 

 

1 раз на piк

 

 

 

 

 

1 раз на місяць

 

 

Заповнення

відповідних

таблиць