Аналіз результативності роботи вчителів-логопедів

 

Аналіз результативності роботи вчителів-логопедів

Н.В.Байрамової, О.І.Левицької та Н.В.Пустовалової

за 2012 – 2013 навчальний  рік 

 

     Впродовж 2012-2013 навчального року діти, які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційною логопедичною роботою в спеціальних групах компенсуючого типу   та на логопедичному пункті.  Загальна кількість дітей складає 49 осіб

     У вересні 2012 року було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку.

     На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.

     Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання. Навчальний рік розподілявся на 3 періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз індивідуально-корекційної роботи з дітьми, результати якого фіксувалися у відповідній  книзі.

     Впродовж року проводилися індивідуальні та фронтальні заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних  процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення.  Заняття мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування.

     Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

     Для проведення корекційної роботи логопедичні кабінети в достатній мірі устатковані навчально-дидактичним матеріалом, індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала, зонди РАУ).

     Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедом та вихователями груп. З цією метою велися зошити взаємозв'язку між логопедами та вихователями, в якому записувалися завдання для закріплення вивченого матеріалу.

     На кожну дитину було заведено зошит для домашніх завдань, в якому записувалися вправи та завдання.  Це  дало змогу співпрацювати з батьками дітей-логопатів та здійснювати контроль за виконанням домашнього завдання.

     Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування,  надавалися рекомендації  та  поради. Вчителі-логопеди проводили загальні консультації на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

     Постійно ведеться просвітницька робота серед вихователів ЦРД. Підготовлені та проведені  консультації для вихователів: «Чому важливо розвивати психічні процеси», «Фонематичний слух – основа правильного мовлення», «Про порядок написання педагогічної характеристики на дітей, які мають пройти психолого-педагогічне вивчення фахівцями Южноукраїнської міською медико-психолого-педагогічної  консультації», «Основні напрямки корекційно – розвиваючої роботи з дітьми із діагнозом ЗНМ, ІІІ рівень».

     У листопаді 2012 року  вчитель-логопед  Н.В. Пустовалова та вихователі групи компенсую чого типу провели відкрите фронтальне заняття на тему «Гармонійна співпраця вчителя-логопеда з вихователями логопедичних груп».

     З метою підвищення професійної майстерності в грудні  2012 року  Н.В. Байрамова та Н.В Пустовалова відвідали засідання «круглого столу», яке ініціювала Миколаївська обласна ПМПК, на тему: «Інклюзивна освіта в Україні. За і проти».

    У грудні 2012 року О.І. Левицька та Н.В. Пустовалова   прийняли участь у засіданні міського методичного  об’єднання   вчителів-логопедів міста та провели лекцію на тему: «Основні напрямки в роботі з дітьми, які мають діагноз фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення».

     На навчання у школі   з логопедичних груп та логопедичного пункту вибули    31дитина, з них 29 дітей з хорошою мовою, 3 дітей - із значними покращеннями, одна дитина до школи не йде. Робота з нею буде продовжена в наступному навчальному році. Дев’ятьом  дітям рекомендовано відвідування шкільного логопедичного пункту.

    У лютому 2013 року була проведена  діагностика мовленнєвого розвитку дітей молодшого та середнього віку.

     Двадцять  дітей були   направлені на засідання Южноукраїнської міської медико-психолого-педагогічною консультацієї (ЮМПМПК) для  консультування з фахівцями. Спеціалістами ЦРД «Гармонія» була підготовлена необхідна документація на цих дітей.  Після   огляду дітей на засіданні ЮМ ПМПК та бесіди з   батьками  діти були направлені для навчання та виховання в мовленнєві групи на базі ЦРД «Гармонія» у 2013-2014 навчальному році.