Положення про батьківський комітет груп

 

ПОЛОЖЕННЯ
про батьківський комітет  груп комунального закладу

«Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

1. Загальні положення

1.1.Батьківський комітет  групи - це об'єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективу вихователів, які працюють з групою, співпраці родини та «Центру розвитку дитини «Гармонія» на користь вихованців закладу.

1.2.Батьківський комітет  групи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків  своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет групи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про центр розвитку дитини, статутом КЗ ЦРД «Гармонія», іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Батьківський комітет групи обирається на батьківських зборах (проводяться не рідше двох разів на рік) на початку навчального року терміном на один навчальний рік, але за нагальної необхідності його може бути переобрано позачергово або подовжено його повноваження. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначається зборами батьків дітей, які формують групу.

1.5. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6. До батьківського комітету групи можуть бути обрані батьки за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на групових батьківських зборах.

1.7. Голова батьківського комітету групи обирається з числа членів батьківського колективу групи на першому засіданні.

1.8. Про свою діяльність батьківський комітет групи звітує перед батьківськими  зборами групи.

1.9.Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

1.10.Представники батьківського комітету групи входять до складу загального батьківського комітету закладу.  Від комітету кожної групи до складу батьківського комітету закладу входить не менше одного представника. Представники групових батьківських комітетів беруть  активну участь у   конференціях, зустрічах батьківських комітетів груп з  адміністрацією, усіх групових та загальних урочистостях Центру.

1.11. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, який зберігається у голови батьківського комітету групи. Вихователі групи не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

1.12. Документами, що регламентують діяльність батьківського комітету групи, є протоколи його засідань,  положення про батьківський комітет групи, план роботи групового батьківського комітету на навчальний рік або півріччя (план роботи має вільну форму).

1.13. Рішення зборів батьків, батьківського комітету доводиться до відома всіх батьків, керівництва закладу і за необхідності,  управління    освіти Южноукраїнської міської ради у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

1.14. Положення про батьківський комітет груп приймається на засіданні батьківського комітету КЗ ЦРД «Гармонія».

2. Мета, завдання, основні принципи роботи батьківського комітету групи

2.1.Метою роботи батьківського комітету групи є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основні принципи діяльності батьківського комітету групи:

 • законність;
 • гласність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед зборами батьків групи.

 

3. Обов’язки

    Батьківський комітет групи зобов'язаний:

 1. Виконувати плани роботи, затверджені головою комітету.
 2. Надавати інформацію про свою діяльність за проханням адміністрації закладу.
 3. У разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).
 4. Залучати батьків до спільної діяльності з дітьми.
 5. Впливати на формування культури батьківського спілкування.
 6. За необхідності бути посередником між родиною, КЗ ЦРД «Гармонією», громадськими організаціями.
 7. Стимулювати ініціативність і відповідальність батьків у вихованні підростаючого покоління;
 8. Висувати пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу в КЗ ЦРД «Гармонія»
 9. Дотримуватися етичних норм у спілкуванні з вихователями та батьками.

 

4. Права

Батьківський комітет має право:

4.1. Брати активну участь в організації навчально-виховного процесу групи.

4.2.Звертатися до завідувача, педагогічної ради з окремих питань, що турбують батьків групи.

4.3. Скликати позачергові групові батьківські збори.

4.4.Висловлювати свій погляд на проведення групових заходів.

4.5.Разом із вихователями групи впливати на безвідповідальних батьків.

4.6. Допомагати вихователям групи та КЗ ЦРД «Гармонія» у придбанні дидактичних посібників, іграшок, покращення та зміцнення   матеріально-технічної бази.

4.7. Сприяти покращенню харчування вихованців закладу.

4.8. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  дітей групи.

4.9.Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування групи.

4.10.Підтримувати тісний контакт з ЮМБФ «Родина» та іншими громадськими організаціями з метою зміцнення матеріально - технічної бази закладу, захисту прав та інтересів дитини і родини.       

4.11. За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання  проблем сімейного виховання.

 

5. Структура та обов’язки  батьківського комітету групи

5.1.Обов'язки в батьківському комітеті групи розподіляються між його головою, заступниками (секретарем), які відповідають за окремі ділянки роботи,  скарбником. До складу  батьківського комітету входять представники від групи.

5.2. Голова батьківського комітету групи організовує його загальну діяльність, разом із заступником складає план роботи, допомагає вихователям під час підготовки та проведення батьківських зборів.

5.3. Заступник голови батьківського комітету групи  організовує участь батьків у груповому житті дітей: відвідування занять, ранків, днів творчості, ярмарок тощо.

5.4. Заступник голови батьківського комітету групи, відповідальний за господарську роботу в групі, організовує допомогу батьків у ремонті та оформленні групи, в придбанні.

5.5. Секретар веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

5.6. До обов'язків скарбника входить збирання коштів на потреби групи, складання кошторису витрат та звітності перед батьківськими зборами. 

 

 

Категорія: