Положення про порядок доступу до публічної інформації у КЗ ЦРД "Гармонія"

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        Наказом по комунальному закладу

                                                                        «Центр розвитку дитини «Гармонія»

                                                                         від 29.06.2016 р № 28-аг

                                                                         Завідувач КЗ ЦРД «Гармонія» Л.А.Левицька

                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок доступу до публічної інформації  у комунальному закладі

«Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі – КЗ ЦРД «Гармонія»).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

 • запит на інформацію - прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
 • публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КЗ ЦРД «Гармонія» своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні КЗ ЦРД «Гармонія».

3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цих питань.

4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації КЗ ЦРД «Гармонія» при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

5. Спрямовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації  керівник КЗ ЦРД «Гармонія».

6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, аналіз, систематизація) та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, визначення спеціальних місць для роботи запитувачів організовує відповідальна  діловод КЗ ЦРД «Гармонія», до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію.

7. Керівники структурних підрозділів КЗ ЦРД «Гармонія», які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва, забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит на інформацію.

 

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації в КЗ ЦРД «Гармонія» забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях (Газета «Контакт»);
 • на офіційному веб-сайті КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • на інформаційних стендах;
 • будь-яким іншим способом.

2) надання інформації за запитом на інформацію.

2. Оприлюднення та розміщення на офіційному веб-сайті КЗ ЦРД «Гармонія» публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами КЗ ЦРД «Гармонія» з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечується відповідальною особою.  

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту.

3. Розміщенню на офіційному веб-сайті КЗ ЦРД «Гармонія» підлягають із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації:

 • інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
 • акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті КЗ ЦРД «Гармонія», проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;
 • перелік та умови отримання послуг, що надаються КЗ ЦРД «Гармонія», форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень КЗ ЦРД «Гармонія», дій чи бездіяльності;
 • інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Управління;
 • плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 • розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 • загальні правила роботи КЗ ЦРД «Гармонія», правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 • інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

- їхнє місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника  та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови  прийняття на роботу;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

- інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

4. Доступ до інформації про діяльність КЗ ЦРД «Гармонія» може бути обмежено відповідно до законодавства.

До відомостей, що становлять службову інформацію КЗ ЦРД «Гармонія», належать внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності КЗ ЦРД «Гармонія», процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

ІІІ. Порядок складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувачі інформації мають право звернутися до КЗ ЦРД «Гармонія» із запитом на інформацію незалежно від того, стосується інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини його подання.

2. Запитувачі інформації мають право доступу до  кабінету діловода КЗ ЦРД «Гармонія» для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію у присутності представника КЗ ЦРД «Гармонія».

3. Запит на інформацію подається до КЗ ЦРД «Гармонія» фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, який також може звернутися до КЗ ЦРД «Гармонія» із запитом на інформацію під час особистого прийому  керівника КЗ ЦРД «Гармонія».

4. Запитувачі інформації можуть подати письмовий запит на інформацію у довільній формі.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит на інформацію шляхом заповнення відповідних форм запиту на інформацію (додатки 1-4), зразки яких можна отримати у  діловода  або на офіційному веб-сайті КЗ ЦРД «Гармонія».

6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити посадова особа  КЗ ЦРД «Гармонія»,  яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є КЗ ЦРД «Гармонія», обов’язково   зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

1. Запити на інформацію, що надходять на адресу КЗ ЦРД «Гармонія», приймаються і реєструються у діловода КЗ ЦРД «Гармонія», ставляться на контроль  керівником КЗ ЦРД «Гармонія» та опрацьовуються в установленому порядку.

2. Запити на інформацію, що надійшли в електронній формі, роздруковуються та опрацьовуються відповідальною   особою, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію запитів на інформацію, який вносить відомості про запит на інформацію до журналу реєстрації запитів на публічну інформацію та невідкладно передає   керівнику КЗ ЦРД «Гармонія»     для отримання відповідної резолюції та визначення самостійного структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією (далі виконавець).

3. Після отримання резолюції посадовою особою відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Управління, до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію запитів на інформацію, передає оригінал запиту виконавцю для опрацювання та підготовки проекту відповіді. Співвиконавцям надається копія запиту.

4. Виконавець готує проект відповіді на запит на інформацію.   За зміст відповіді на запит,    відповідають особи, які її готують.

5. Відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію з різних напрямів діяльності  КЗ ЦРД «Гармонія» визначається виконавець, зазначений у резолюції першим. У такому разі співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання строку виконання запиту надати відповідальному виконавцю запиту відповідні документи та/або інформацію.

6.  Діловод  КЗ ЦРД «Гармонія»  реєструє лист-відповідь запитувачу.

7. Відповідь на запит на інформацію має надаватися за підписом  керівника КЗ ЦРД «Гармонія» .

8. Копія відповіді  залишається у діловода, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, для надання електронної (сканованої) відповіді запитувачу (у разі необхідності) та зняття з контролю.

9. Резолюції до запитів на інформацію та відповіді на запити підписуються невідкладно.

V. Порядок надання публічної інформації

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

2. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня його надходження та реєстрації в  КЗ ЦРД «Гармонія».

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці учасників навчально-виховного процесу, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин із дня надходження запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

3. У разі, якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  керівник  КЗ ЦРД «Гармонія»  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.

5. Якщо у запиті на інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не є публічною, то запитувачу повідомляється про це у відповіді на запит на інформацію.

6. Якщо запит на інформацію належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначаються вид, найменування, номер і дата прийняття акту, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі, якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений.

7. Відповідь на запит на інформацію про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

 • надання особі інформації про неї;
 • надання інформації, що становить суспільний інтерес;
 • якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

9. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

У такому разі  відповідальна особа за надання відповіді на запит на інформацію, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до  КЗ ЦРД «Гармонія» запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

11.  КЗ ЦРД «Гармонія» має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію, якщо:

 •  КЗ ЦРД «Гармонія» не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

12. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію мають бути зазначені:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • дата відмови;
 • мотивована підстава відмови;
 • порядок оскарження  відмови;
 • підпис.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію підлягає обов’язковому погодженню з  керівником КЗ ЦРД «Гармонія».  

13. Якщо КЗ ЦРД «Гармонія» не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

14. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем.

У разі відсутності можливості надання публічної інформації, яка потребує додаткового опрацювання шляхом узагальнення, вилучення, аналітичного опрацювання із публічної інформації, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в КЗ ЦРД «Гармонія».

15. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації в установленому порядку.

16. Листування за запитами на інформацію зберігаються у діловода КЗ ЦРД «Гармонія», до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, в окремій справі «Листування про надання запитів на публічну інформацію та документи з їх розгляду» згідно з номенклатурою справ КЗ ЦРД «Гармонія».